Prevádzkovateľ:

FLEXTOR, s.r.o.
Šustekova 51
851 04 Bratislava
 
IČO: 35902043
IČ DPH: SK2021881257
 

 OBCHODNÉ PODMIENKY:

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2. OBJEDNÁVKA
3. PLATOBNÉ PODMIENKY
4. DODACIE PODMIENKY
5. STORNO OBJEDNÁVKY
6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA
7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Nákup prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.flextor.sk môžu realizovať len právnické a fyzické osoby, s predmetom podnikania zhodným s ponukou produktov a s platným živnostenským oprávnením..
2. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť FLEXTOR, s.r.o.
3. Kupujúcim sa rozumie subjekt, ktorý uzavrel s predávjúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho.

 

 

 2. OBJEDNÁVKA

 

 1. Kúpna zmluva je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu a vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné).
2. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.
3. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Ceny v internetovom obchode predávajúceho sú uvedené bez DPH.
2. Pri osobnom odbere je potrebné uhradiť tovar predfaktúrou alebo v hotovosti.
3. Pri zasielaní tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je potrebné uhradiť tovar predfaktúrou alebo dobierkou pri prevzatí tovaru.
4. Úhrada tovaru na faktúru so splatnosťou je možná po schválení vedením spoločnosti.

 

4. DODACIE PODMIENKY

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-2 pracovných dní od potvrdenia dostupnosti na sklade, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a dodací list, ktory slúži zároveň aj ako záručný list.
3.Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej a Českej republike. Dopravné a  a balné je spoplatňované podľa sadzobníka uvedeného v sekcii Doprava tovaru.

Osobný odber
Osobný odber je možné uskutočniť v našej prevádzke, ktorej adresa je uvedená v sekcii Kontakty.

Kuriérska a špedičná doprava
Tovar býva doručený najneskôr do 48 hodín od potvrdenia dostupnosti  tovaru. Doprava je zabezpečená kuriérskou firmou UPS pre SR, alebo špedičnou firmou TOPTRANS pre ČR.
 

5. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho
1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
2. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
3. Kupujúci má právo neprevziať tovar, ktorý je v rozpore s kúpnou zmluvou / záväznou objednávkou/. V tom prípade, mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného dokladu dodá tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a/ objednávku  nebolo  možné  záväzne potvrdiť ( chybne  uvedené  telefónne    číslo,  nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
b/ tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
5. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10-tich kalendárnych dní.

 

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

1. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
2. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
3. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
4. Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.
5. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
6. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny výrobca. 
 
Postup reklamácie
Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
 - Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.
 - Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
 - Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady a dokladom o kúpe.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Predávajúci zaručuje zachovávanie dôvernosti a zabrání zneužitiu údajov kupujúceho, ktoré sú potrebné pre vybavenie obchodného prípadu prostredníctvom internetového obchodu. Predajca bude zaobchádzať s dátami kupujúceho podľa zákona o "Ochrane osobných údajov". Kupujúci súhlasí so zadaním svojich údajov do systému predajcu.